Admitere masterat septembrie 2023

Liste candidați admiși septembrie

Liste candidați respinși cu barem septembrie

Liste candidați respinși fara barem septembrie

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Locală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor. Detalii aici

Program înmatriculări: 20-22.09.2023 între 09:00-15:00 (la secretariatul facultății ETTI)

Documente necesare la înmatriculare

Mai multe informaţii...

SESIUNE ADMITERE ANTICIPATĂ MASTERAT 2023

Program înmatriculări:

3.07 – 7.07.2023, 13-14.07.2023, 18.07.2023 între 10:00-15:00

15.07.2023, 31.07.2023 între 10:00-12:00 (doar pentru cazuri excepționale, va programati la adresa 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Documente necesare la înmatriculare


 

Liste candidați admiși și înmatriculați (sesiunea mai)

Liste candidați admiși

Liste candidați respinși cu barem

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Locală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor. Detalii aici. 


Mai multe informaţii...

Admitere masterat sesiunea Iulie 2023

Calendar concurs: Sesiunea Admitere Iulie 2023


 Program înmatriculări:

14.07.2023, 18.07.2023 între 10:00-15:00

31.07.2023 între 10:00-12:00 (doar pentru cazuri excepționale, va programati la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Documente necesare la înmatriculare.

Liste candidați admiși și înmatriculați (sesiunea iulie)

Liste candidați admiși

Liste candidați respinși

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Locală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor. Detalii aici.


 

Programarea interviului

Pentru a susține interviul online la programele de masterat ETTI trebuie completat formularul de la linkul https://forms.office.com/e/HQMqURRxMT

Linkul pentru clasa din Teams, unde are loc interviul online, este: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ4GzSK2_JCALi8Ca3yLp-uLVtOgXG6f8T5S6IFIIydA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c107ff-faa0-4c43-8187-b085c5cf81c8&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac


Înscrierea candidaților 1.07 – 10.07.2023 (doar online: https://admitere.pub.ro/, dacă întâmpinați probleme scrieți e-mail la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pentru candidații din an terminat UPB – completați/încărcați din timp datele/documentele pe platformă, astfel încât să finalizați dosarul după susținerea proiectului de diplomă )

11.07.2023 primiți pe e-mail detalii privind programarea interviului

Concurs de admitere 12.07 – 13.07.2023

Comunicarea rezultatelor 14.07.2023

Înmatricularea candidaților 14.07.2023, 18.07.2023 între 10:00-15:00

15.07.2023, 31.07.2023 între 10:00-12:00 (doar pentru cazuri excepționale, va programați la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 

Lista programelor de masterat cu locurile scoase la concurs în sesiunea de admitere iulie.

Denumirea programului de studii Număr de locuri scoase la concurs în Sesiunea II - admitere Iulie*
Advanced Computing in Embedded Systems 14
Advanced Microelectronics 22
Advanced Wirelss Communications 17
Comunicaţii mobile 5
Electric Vehicle Propulsion and Control 28
Electronică şi informatică aplicată 14
Electronică şi informatică medicală 21
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii 0
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul 0
Managementul serviciilor şi reţelelor 7
Microelectronică şi nanoelectronică 13
Microsisteme 23
Optoelectronică 26
Tehnici avansate pentru imagistica digitală 5
Tehnologii integrate avansate în electronica auto 0
Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației 20
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor 13
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 25
Telecomunicaţii 13
Sisteme inteligente şi vederea artificială 15

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.

 

Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) certificatul de naștere;

b) carte de identitate/pașaport;

c) diplomă de bacalaureat;

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2023 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu;

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de licență/inginer;

f) dovada de plată a taxei de înscriere* (chiar dacă plătiți prin intermediul platformei de admitere, încărcați dovada plății);

g) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 (din regulament), în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;

h) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c), (d) și (e).

 

*Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior (se încarcă dovada pe platformă).

Admitere masterat 2023

 Studenții de anul 4 sunt invitați pe 20 aprilie 2023, de la ora 15:00, la prezentarea programelor de masterat:

- o întâlnire față în față în A01 în care se prezintă procesul de admitere.

- măsuțe (standuri) în holul corpului A pentru întâlniri directe ale reprezentanților programelor de masterat cu studenții interesați.


 

 Regulament admitere masterat 2023

Mai multe informaţii...

Admitere anticipată masterat 2022

Rezultatele examenului de admitere la masterat, sesiunea mai 2022

 

Candidații admiși în sesiunea de admitere anticipată, care au deja eliberate diploma de licență cu suplimentul de diplomă, sau care au promovat examenul de diplomă în sesiunea iulie 2022, se pot înmatricula la secretariatul facultății (corpul A, etaj 1) conform programului următor: 

Documentele necesare la înmatriculare sunt enumarate aici.

Mai multe informaţii...