Admitere anticipată masterat 2022

Rezultatele examenului de admitere la masterat, sesiunea mai 2022

 

Candidații admiși în sesiunea de admitere anticipată, care au deja eliberate diploma de licență cu suplimentul de diplomă, sau care au promovat examenul de diplomă în sesiunea iulie 2022, se pot înmatricula la secretariatul facultății (corpul A, etaj 1) conform programului următor: 

Documentele necesare la înmatriculare sunt enumarate aici.

 

Afișarea rezultatelor se face utilizând coduri și nu numele candidaților. Fiecare candidat are în platfoma de înscriere codul asociat. Acesta se găsește la secțiunea Stadiu curent.

- Admiși
- Respinși fără barem

- Listă admiși și înmatriculați sesiunile mai+iulie 2022

 

Eventualele contestații se depun în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere. Modalitatea de depunere a contestațiilor aici 

Vă rugăm să contactați echipa de admitere pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în cazul în care aveți nelămuriri.

Regulamentul de admitere UPB – anul universitar 2022-2023

Calendar concurs: Sesiunea Admitere anticipată 2022

Înscrierea candidaților 4.04 – 9.05.2022 (ora 16:00)

Concurs de admitere 11.05 – 12.05.2022

Interviuri admitere masterat

Comunicarea rezultatelor 13.05.2022

Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.

Probele de concurs (interviul) se vor desfășura în zilele de 11-12.05.2022 pe Platforma Microsoft Teams sau fizic la sediul facultății. Planificarea susținerii interviului se va afișa pe data de 10.05.2022.

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI.

Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și septembrie și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB (https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen).

Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv; (se descarcă din platforma  - secțiunea Documente)

b) certificatul de naștere;

c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:

e) buletin/carte de identitate/pașaport;

f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata aici);

g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).

Instrucțiuni pentru plata taxelor.