SESIUNE ADMITERE ANTICIPATĂ MASTERAT 2023

Program înmatriculări:

3.07 – 7.07.2023, 13-14.07.2023, 18.07.2023 între 10:00-15:00

15.07.2023, 31.07.2023 între 10:00-12:00 (doar pentru cazuri excepționale, va programati la adresa 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

Documente necesare la înmatriculare


 

Liste candidați admiși și înmatriculați (sesiunea mai)

Liste candidați admiși

Liste candidați respinși cu barem

Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line la Comisia Locală de Admitere, în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor. Detalii aici. 


 

 

Programarea interviului 

Pentru a susține interviul online la programele de masterat ETTI trebuie completat formularul . 

Linkul pentru clasa din Teams, unde are loc interviul online, este:


 Calendar concurs: Sesiunea Admitere anticipată 2023

  • Înscrierea candidaților 3.04 – 13.05.2023
  • Concurs de admitere 15.05 – 18.05.2023
  • Comunicarea rezultatelor 19.05.2023
  • Înmatricularea candidaților 3.07 – 7.07.2023, 13-15.07.2023, 18.07.2023,31.07.2023

Lista programelor de masterat cu locurile scoase la concurs în admiterea anticipată.

Denumirea programului de studii Locuri masterat Din care locuri admitere anticipată
Advanced Computing in Embedded Systems 30 30
Advanced Microelectronics 30 20
Advanced Wirelss Communications 30 20
Comunicaţii mobile 30 25
Electric Vehicle Propulsion and Control 30 20
Electronică şi informatică aplicată 30 30
Electronică şi informatică medicală 30 20
Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii 30 30
Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul 30 30
Managementul serviciilor şi reţelelor 30 25
Microelectronică şi nanoelectronică 30 30
Microsisteme 30 20
Optoelectronică 30 20
Tehnici avansate pentru imagistica digitală 30 25
Tehnologii integrate avansate în electronica auto 30 30
Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației 30 24
Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor 30 20
Tehnologii software avansate pentru comunicaţii 30 25
Telecomunicaţii 30 20
Sisteme inteligente şi vederea artificială 30 30

  

Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.

Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipate

 

Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

 a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv; (se descarcă din platforma  - secțiunea Documente)

b) certificatul de naștere;

c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență într-un an anterior:

e) buletin/carte de identitate/pașaport;

f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata aici);

g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2022-2023 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (c) și (d).