Admitere masterat iulie 2019

Pentru sesiunea de admitere masterat septembrie 2019, Facultatea ETTI scoate la concurs locuri buget și locuri cu taxă, la domeniile "Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale" şi "Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei".

Admiși și înmatriculați

Lista candidați admiși

Repartizare candidați săli

Sesiunea iulie 2019 

Înscriere: 4 - 6, 8 - 11 iulie 2019, orele 9 – 15, Leu corp A, mezanin

Taxa înscriere 50 lei

Interviu: 12 iulie 2019, începând cu ora 9, Leu

Afişare rezultate: 12 iulie 2019, ora 17 (estimat), Leu parter

Înmatriculare: 13 şi 14 iulie 2019, orele 9 – 15, Leu parter + mezanin

Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs.  La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original!

Sesiunea septembrie 2019 

Înscriere : 5 -  7, 9 - 12 septembrie 2019, orele 9 - 15, Leu corp A, mezanin

Taxa înscriere 100 lei

Interviu: 13 septembrie 2019, începând cu ora 9, Leu

Afişare rezultate: 13 septembrie 2019, ora 17 (estimat), Leu parter

Înmatriculare: 14 şi 15 septembrie 2019, orele 9 - 15 Leu parter + mezanin

Neînmatricularea atrage după sine pierderea locului și eliminarea din concurs.  La înmatriculare, actele de studii de licență trebuie depuse în original!

 

 

ACTE NECESARE absolvenți ETTI promoția curentă

Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii.

  1. Certificatul de naştereîn copie legalizată.
  2. Certificatul de căsătorieîn copie legalizată (dacă este cazul).
  3. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează.
  4. Chitanţa de plată a taxei de înscriere (Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB).
  5. Copie carte de identitate.
  6. Dosar plic (din hârtie).
Șefii de promoție 2019 ai programelor de studii de licență din UPB sunt admiși fără interviu la programul de masterat dorit.

SUPLIMENTAR, PENTRU ABSOLVENŢI AI PROMOŢIILOR ANTERIOARE ANULUI 2019, SAU AI ALTOR UNIVERSITĂŢI DECAT UPB, SUNT NECESARE ŞI:

  1. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
  2. Diplomă de bacalaureat - în original.
  3. Diplomă de Licenţă / Inginer sau echivalenta acesteia - în original.
  4. Foaie matricolă/ suplimentul la diplomă - în original.
 

Admiterea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere, conform solicitărilor acestora exprimate în fişa de înscriere, şi în limita numărului maxim de 30 de locuri alocate fiecărui program de master.


 

 

 Regulament de admitere masterat UPB și ETTI.

 Taxe de înscriere.

 Lista cu programele de masterat, anul universitar 2018-2019. 

 Prezentare admitere masterat 2019: