Sesiunea I, fără concurs : Faza I – Inscrierea (admitere licență 2021)

Perioada: 5 aprilie – 22 iunie, ora 16:00

Înscrierea se face online pe platforma https://admitere.pub.ro și presupune:

 

 1. Completarea corectă a unor câmpuri predefinite din aplicația de înscriere .

ATENȚIE: completarea se face obligatoriu cu DIACRITICE și CRATIMĂ (acolo unde este cazul) conform cu actele furnizate (de exemplu, prenumele candidatului trebuie să fie completat complet așa cum rezultă el din certificatul de naștere, numele părinților trebuie să fie identice cu cele din certificatul de naștere, adresa de domiciliu trebuie să fie identică cu cea din actul de identitate, etc)

 1. Furnizarea de documente în format electronic (copii scanate / fotografiate lizibile, de calitate bună ale documentelor originale deținute de candidat)

Conținutul dosarului de înscriere pentru toți candidații: (anexa IV a Regulamentului de Admitere UPB)

 1. Certificatul de naștere al candidatului
 2. Act de identitate al candidatului
 3. 1 fotografie tip pasaport / CI (portret, pe fundal neutru)
 4. Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1 din Regulamentul de Admitere UPB), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3
 5. Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI din Regulamentul de Admitere UPB).
 6. Dovada achitării taxei de înscriere(*) la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă
 7. Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
 8. Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere
 9. Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs
 10. Document/documente care fac dovada cunoașterii limbii engleze (vezi PG-1.4) pentru candidații care optează la programe de studii școlarizate în engleză. Transmiterea unui astfel de document nu este necesară pentru candidații care au susținut și promovat testul de limbă engleză organizat de UPB (vezi Ses.I-4.6) sau au urmat în liceu un program de studii în respectiva limbă.

 

(*) Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de Electonică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), astfel:

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar;

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi:

 

- Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270

CUI 4183199,

deschis la Banca Comercială Română (BCR)

 

sau

 

- Universitatea POLITEHNICA din București

IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100

CUI 4183199,

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD).

 

 Pentru mai multe detalii consultați Regulamentul de Admitere UPB (vezi https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen)