Admitere licenţă 2018

 • Imprimare

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în domeniile:

- Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

- Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Descrierea domeniilor de studiu

Program retragere dosare august 2018 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI) a ocupat în sesiunea iulie 2018 toate locurile subvenționate de la buget disponibile și 20 din locurile cu taxă alocate. În consecință, ETTI consideră concursul de admitere la studii de licență 2018 închis și nu mai organizează sesiunea a doua de admitere.

Candidații care nu au fost admiși la ETTI se pot orienta către facultățile din UPB care organizează a doua sesiune de admitere; detalii de procedură şi număr de locuri la fiecare domeniu găsiţi pe site-urile facultăţilor: http://admitere.pub.ro/.

Data,                                           Decan,

20 iulie 2018                               Prof.Dr.Ing. Cristian NEGRESCU

 

 

Etapa I , iulie 2018

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informației organizează sesiunea de admitere pentru studii universitare de licenţă 2018 în luna iulie. 

1. Perioada de înscriere: 09–14 iulie, zilnic (inclusiv sâmbătă), orele 900–1600
2. Desfășurarea înscrierii (Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate):

 • Verificarea preliminară a dosarelor: sala A04
 • Plata taxei de înscriere (125 RON): sala A05
 • Editarea Fişei de înscriere şi a Legitimaţiei de concurs: sala AM01
 • Predarea dosarului și primirea legitimației de concurs: sala A06

3. Candidaţii vor depune la înscriere un dosar plic (din hârtie) conţinând următoarele acte:

 • Trei fotografii (format 3x4 cm, color, pe hârtie mată);
 • Diploma sau adeverinţa de bacalaureat (în original);
 • Foaia matricolă eliberată de liceu (în original);
 • (Certificat de naștere în original + Copie Xerox) sau copie legalizată;
 • Adeverinţa medicală tip eliberată recent de liceu sau de medicul de familie (în original).
 • Copie după cartea de identitate
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii (dacă este cazul).

4. Personalul facultăţii tipăreşte fişa de înscriere şi o adaugă în dosarul candidatului. Acest document conţine opțiunile candidatului după cum urmează:

 • Pentru facultățile la care se organizează concurs pe bază de probă interviu:
  - domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor.
 • Pentru facultățile la care se organizează concurs pe bază de două probe scrise:
  - domeniile de la facultatea de bază în ordinea preferințelor;
  - facultățile pentru redistribuire în ordinea preferințelor, cu specificarea domeniilor la buget şi/sau la cu taxă, pentru fiecare facultate.
 • După semnarea fișei de înscriere la secretariat, opțiunile privind facultățile și domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situație.
 • Taxa de înscriere poate fi restituită doar în cazul în care candidatul își retrage dosarul înainte de încheierea etapei de înscrieri.

5. Probe scrise: 16 şi 17 iulie, orele 1000–1200

6. Discipline de concurs:

Proba I: Algebră și elemente de analiză matematică,
ProbaII:
Fizică.

7. Înmatriculări: 18 și 19 iulie, orele 0800–1800

În această etapă, fiecare candidat declarat admis pe bază de probă interviu sau pe bază de probe scrise la facultatea de bază sau prin redistribuire trebuie să se prezinte la secretariatul facultăţii în vederea înmatriculării în anul I de studii. Este necesară prezentarea documentului de identitate în original. 
Un candidat declarat admis la mai multe facultăţi se poate înmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxă de şcolarizare. 
Taxa de înmatriculare este 50RON. 
În această etapă, este necesară prezentarea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original. 
Candidații declarați admiși, care nu se înmatriculează până la sfârșitul acestei etape, sunt eliminați din concurs, iar locurile lor devin vacante. 
Aceste locuri rămase vacante se ocupă prin redistribuirea în cadrul facultăţii a candidaţilor admişi şi înmatriculaţi. 

8. Candidații se pot preînscrie online pe site-ul http://admitere.upb.ro până pe data de 08 iulie 2018 ora 23:59. Candidații preînscriși beneficiază de o reducere de 15 RON din taxa de înscriere (taxă ce se va plăti în perioada de înscriere din iulie 2018).

9. Media de admitere este alcătuită din 20% – media examenului de bacalaureat și 80% – media notelor de concurs.
10Regulamentul admiterii.
11. Cifra de școlarizare:

Nr. crt. Domenii Programe de studii Cifra de şcolarizare
Subvenţionate de la buget Cu taxă Locuri licee rurale
1 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale Electronică aplicată 535

75 ETTI.X

10 CTI.X

10

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii
Electronică aplicată (în limba engleză)
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba engleză)
2 Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Ingineria informaţiei 100

În perioada examenelor de admitere 14-21 iulie 2018 se asigură cazare GRATUITĂ, pentru toți candidații din provincie, care solicită acest lucru, precum și pentru un însoțitor al acestora.

Pentru orice întrebare/informație legată de Admiterea la licență în sesiunea IULIE 2018 din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației puteți contacta Comisia Locală de Admitere a facultății (în timpul orelor de program, adresă de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefon 0763 326 002). 

Detalii despre disciplinele de concurs, preînscrieri on-line și perioada înscrierii găsiți pe paginile dedicate admiterii din UPB: http://admitere.upb.ro și http://www.upb.ro/admitere-licenta.html.

 Puteţi găsi  informaţii  despre activităţile studenţilor din  facultate  pe pagina  http://www.lse.org.ro.

Rezultatele examenului de admitere din sesiunile anterioare: 

Domeniul

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Calculatoare şi TI

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale, Români de pretutindeni

Specializări cu taxă

Admitere 2018 locuri 535 100  - 75 ETTI/10 CTI
medie 8,34 8,33  - 8,16/8,23
Admitere 2017 locuri 535 100 - 70 ETTI/10 CTI
medie  7.93  7,91  - 7,78/7,83 
Admitere 2016 locuri 510 105 2 75
medie 8.62 8.59 7.79 8.40

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50
medie 8.71 8.61 - 8.38

Domeniul

Inginerie electronică şi telecomunicaţii Calculatoare şi TI Inginerie şi management Specializări cu taxă

Admitere 2015

locuri 500 100 - 50

medie

8.71 8.61 - 8.38

Admitere 2014

locuri 500 100 - 50

medie

8.16 8.04 - 7.53

Admitere 2013

locuri 500 100 - 50

medie

7.89 7.77 - 7.30

Admitere 2012

locuri 500 100 - 50

medie

8.36 8.19 - 7.99

Admitere 2011

locuri

500

100

-

50

medie

7.79

7.61

-

6.77

Admitere 2010

locuri

474

103

50

50

medie

7.98

7.57

7.14

6.10

Admitere 2009

locuri

475

103

50

50

medie

8.30

8.14

7.86

7.33

Admitere 2008

locuri

475

103

50

50

medie

8.66

8.59

8.37

8.07

Admitere 2007

locuri

475

103

50

50

medie

8.52

8.35

8.12

7.81