Admitere masterat sesiunea Iulie 2022

Vă rugăm să contactați echipa de admitere pe adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în cazul în care aveți nelămuriri.

Regulamentul de admitere UPB – anul universitar 2022-2023

Liste admiși și înmatriculați în sesiunile mai+iulie 2022

Liste admiși

Liste respinși cu barem

Liste respinși fără barem

Procedură contestație


Calendar concurs: Sesiunea Iulie 2022

Programare interviu

Pentru a susține interviul online la programele de masterat ETTI trebuie
completat formularul pe care îl accesați folosind link-ul:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=usiMLdqNNEOeXPrCCS6brLLME6rk_AVDnNDPrZKWjwxUNUJFUExBSUpTSkg0UkhMWFdBS0tBR1E3Si4u

Linkul pentru clasa din Teams, unde are loc interviul online, este:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ4GzSK2_JCALi8Ca3yLp-uLVtOgXG6f8T5S6IFIIydA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a4c107ff-faa0-4c43-8187-b085c5cf81c8&tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac


Candidații admiși se pot înmatricula la secretariatul facultății (corpul A, etaj 1) conform programului următor: 

Documentele necesare la înmatriculare sunt enumarate aici.


 

Înscrierea candidaților:

(este recomandată înscrierea online)

01.07.2022 – 11.07.2022 (până la ora 16:00) online pe platforma admitere.pub.ro

sau

04.07.2022 – 11.07.2022 (9:00-16:00) fizic la mezaninul facultății 


 Concurs de admitere 13.07 – 14.07.2022

Comunicarea rezultatelor 16.07.2022

Detalii despre conținutul probelor de la interviul de masterat se găsesc aici.


Probele de concurs (interviul) se vor desfășura în zilele de 13 – 14.07.2022 pe Platforma Microsoft Teams sau fizic la sediul facultății. Planificarea susținerii interviului se va afișa pe data de 12.07.2022

Lista programelor de masterat cu locuri scoase la concurs în anul universitar 2022-2023 la ETTI.

* numărul de locuri va fi suplimentat în funcție de locurile care sunt eliberate de candidații admiși în sesiunea anticipată și nu se pot înmatricula deoarece nu au susținut sau nu au promovat examenul de diplomă

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de către Senatul UPB.

Dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv; (se descarcă din platformă  - secțiunea Documente, după ce au fost completate restul secțiunilor)

b) diplomă de bacalaureat cu foaie matricolă în original pentru cei care se înscriu fizic la sediul facultății

c) diploma de licență/inginer cu suplimentul de diplomă sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie 2022 pot depune la înscriere în locul diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu; în originalpentru cei care se înscriu fizic la sediul facultății

d) certificatul de naștere; copie

e) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);

f) buletin/carte de identitate/pașaport; copie

g) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face plata aici); 

h) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa1) prin care candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă;

i) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină;

j) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB în anul universitar 2021-2022, care au promovat examenul de diplomă, nu trebuie să depună documentele specificate la punctele (b) și (c).