Anunț legitimații de transport pentru studenți

ANUNȚ

PRIVIND LEGITIMAȚIILE DE CĂLĂTORIE (REGLEMENTATE DE H.G. 341 DIN 17.03.2021)

 

 1.  Studenții români/străini, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
 2. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților legitimații de călătorie cu tarif de transport redus 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, și tarif de rezervare redus 50% pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare, precum și abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a, cu tarif redus 50%.
 3. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera studenților orfani sau proveniți din casele de copii legitimații de călătorie gratuite pentru călătoria la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, precum și abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii.
 4. Achiziționarea legitimațiilor de călătorie/abonamentelor lunare cu tarif redus 50% sau gratuite pentru studenți se poate face:
  • de la casele de bilete ale operatorilor de transport și de la personalul de tren, conform reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar,cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
  • on-line/de la automate de vânzare legitimații de călătorie, fie în baza confirmării calității de student transmise on-line operatorilor de transport feroviar de către instituțiile de învățământ superior ale căror date de contact oficiale sunt înregistrate și validate la operatorul feroviar, fie a confirmării/validării calității de student la casele de bilete în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pe anul universitar în curs.
 5. Confirmarea/Validarea calității de student, beneficiar de reducere/gratuitate la transportul pe calea ferată, se efectuează o singură dată pentru fiecare an universitar în cadrul căruia au loc călătoriile
 6. Pentru achiziționarea de legitimații de călătorie/ abonamente lunare cu tarif redus 50% sau gratuite, studenții poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum și a datelor declarate în sistemul de achiziționare on-line/automate de vânzare legitimații de călătorie.
 7.  În cazul achiziționării mai multor legitimații de călătorie/abonamente lunare cu reducere/gratuite în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesoruluide legitimație de student pentru gratuitate la transport.
 8.   Eliberarea legitimațiilor de călătorie cu tarif redus 50%, precum și a abonamentelor lunare cu tarif redus 50% pentru studenți la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, precum și seria și numărul pașaportului pentru studenții străini. Pentru studenții orfani sau proveniți din casele de copii, eliberarea legitimațiilor de călătorie gratuite, precum și a abonamentelor lunare gratuite la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului, codul numeric personal, respectiv seria și numărul pașaportului, și a unei adeverințe care atestă dreptul la gratuitate, eliberată pentru anul universitar curent de instituția de învățământ de apartenență.
 9. De la data începerii anului universitar și până la data de 31 octombrie inclusiv, studenții, cu excepția studenților din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student pentru reducere/ gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior.
 10. În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt oblugaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate, în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria se consideră efectuată.
 11. La verificarea legalității călătoriei în tren, studenții vor prezenta legitimația de călătorie achiziționată de la operatorul de transport și legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs; studenții orfani sau proveniți din casele de copii vor prezenta în plus și adeverința eliberată de instituția de învățământ de apartenență, care atestă dreptul la gratuitate pentru anul universitar curent.
 12. Prin excepție, în perioada stării de urgență sau de alertă, pentru verificarea legalității călătoriei în tren, în locul vizei aplicate anual se acceptă adeverința de la instituția de învățământ superior transmisă on-line care atestă calitatea de student pentru anul universitar în curs și un act de identitate, respectiv carte de identitate/pașaport valabilă/valabil.
 13. În cazul în care, în tren, studenții fie nu prezintă documentele prevăzute la punctele 11 şi 12, fie prezintă alte documente eliberate de instituțiile de învățământ superior la care este înmatriculat studentul sau prezintă legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs, aceștia vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.
 14. În cazul în care, în tren, sunt depistați călători care sunt în posesia unor legitimații de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparțin, acestea vor fi reținute de către organele de control și vor fi înapoiate instituțiilor de învățământ superior de apartenență, iar călătorii vor fi considerați ca fiind fără legitimație de călătorie și vor fi tratați conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport și legislației în vigoare.
 15.  În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în contextul pandemiei generate de acesta, în scopul colaborării între instituțiile implicate și beneficiari, calitatea de student poate fi dovedită și prin prezentarea, inclusiv în format electronic, a unei adeverințe care atestă calitatea de student emise pentru anul universitar în curs, în condițiile în care calitatea de student, beneficiar de gratuitate la transportul feroviar, a fost confirmată și transmisă on-line operatorului de transport feroviar de către instituția de învățământ superior ale cărei date de contact oficiale sunt înregistrate și validate. Acest document emis cu caracter temporar înlocuiește legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport în contextul imposibilității obținerii fizice a vizei pe legitimație.
 16. În cazul studenţilor străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau paşaport, instituţia de învăţământ de apartenenţă va completa seria şi numărul paşaportului. 

 

Secretar şef Universitate,

Gabriel IACOBESCU