Anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor pentru studenții înscriși la MASTER în anul universitar 2022/2023

Procedura de semnare a contractelor în acest an universitar va fi în general aceeași ca și în anul universitar precedent, în sensul că Secretariatul va încarca contractele de studii pe platforma de contracte, urmând ca dvs. să le descărcați, printați și semnați olograf (obligatoriu) urmând ca apoi să le încărcați pe platformă împreună cu dovada achitării taxelor, după caz.

 

Originalul contractului și dovada achitării taxelor vor fi aduse la Secretariat ulterior validarii pe platformă, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2022.

Legitimațiile și carnetele de student vor fi vizate numai după ce Secretara de an primește actele de la student. La fel se va proceda și în cazul eliberării adeverinței de student. Data de la care platforma de contracte va deveni funcțională va fi anunțată în timp util.

Studenții înmatriculați în anul I, care au susținut examen de diplomă/ licență anterior anului 2022 și semnează în prezent contract de studii cu finanțare bugetară sunt rugați să menționeze la finalul contractului că nu au urmat cursuri de masterat cu finanțare bugetară la alte universități din țară (Subsemnatul, declar pe proprie răspundere că nu am semnat până în prezent contracte pentru studii de masterat finanțate de la bugetul de stat cu alte instituții de învățământ superior din țară; data și semnătura).

Pentru calcularea taxei datorate pentru primul semestru veți avea în vedere următoarele:

  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  • Studenții care refac anul de studiu( repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit.
  • Studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din  taxa de școlarizare anuală (5.000 lei pentru studii în limba română și 5.500 lei pentru studii în limba engleză)

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dvs. iar cele care nu se regăsesc in extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita în contul RO77RNCB0723000506250319

 

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii,  ce reprezintă plata iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata.