Completare anunț privind semnarea contractelor și plata taxelor în anul universitar 2023/2024

Etapele procesului de semnare a contractului de studii:

*  Secretariatul încarcă contractele de studii generate pe platforma de contracte https://etti.pub.ro/contracte/;

*  Studentul completează feedback-ul(https://feedback.elcom.pub.ro/students/);

*  Studentul accesează https://etti.pub.ro/contracte/, accesează meniul Contracte de studii și chjitanțe, completează codul primit de pe platforma de feedback(https://feedback.elcom.pub.ro/students/)  contractul de studii initial(nesemnat) în două exemplare, le semnează pe ambele olograf (obligatoriu) iar apoi le scanează sau fotografiază și le încărcă pe platformă;

*  Studentul încărcă separat, în fișierul denumit chitanțe, dovada achitării taxelor pe sem I, dacă este cazul;

*  Secretariatul validează contractele sau le respinge. În cazul respingerii vor fi menționate motivele;  

*  Studentul urmărește validarea secretariatului (pe acceeași pagină, secțiunea observații): dacă documentele sunt response, corectează conform observațiilor, dacă apare mesajul “Documentele din sem 1 sunt validate, nu le mai puteți modifica”, procesul de încărcare este finalizat;

* Cele 2 exemplare de Contracte în original și dovada achitării taxelor, după caz, vor fi predate Secretariatului  ulterior validării pe platformă, conform unui calendar ce va fi anunțat în zilele următoare, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2023;

*  Legitimațiile și carnetele de student vor fi vizate numai după ce Secretara de an primește originalele contractelor;

Pentru eliberarea adeverințelor de student este suficientă validarea pe platformă.

Atenție!

Se va printa și aduce în original contractul încărcat de secretariat pe platformă, nu alte variante!

În caz contrar se vor aplica prevederile Regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

 

Pentru calcularea taxei datorate pentru primul semestru veți avea în vedere următoarele:

  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar maxim 2 restanțe din anii precedenți vor achita 30 lei /punct de credit
  • Studenții promovați care înregistreaza la începutul anului universitar mai mult de  2 restanțe din anii precedenți vor achita 50 lei /punct de credit
  • Studenții care refac anul de studiu( repetenți și reînmatriculați) vor achita 65 lei /punct de credit.Excepție fac studenții din anul IV care au mai repetat anul IV în anii precedenti.În cazul acestora taxa este de 4.000 lei pentru studii în limba română /4.500 lei pentru studii în limba engleză și se va achita integral până la data de 13 octombrie 2023
  • Studenții admiși cu taxă vor achita jumătate din  taxa de școlarizare anuală (4.000 lei pentru studii în limba română și 4.500 lei pentru studii în limba engleză) și vor menționa codul de debitor (studenții din anul I vor primi codul de debitor printr-un mesaj privat pe platforma de contracte)
  • Studenții care au contractat discipline liber alese, vor achita 30 lei/punct de credit și vor plăti la început de an pentru ambele semestre (excepție fac disciplinele din modulul de psihopedagogie)

Atenție!

Secretariatul facultații va urmări toate încasările din documentele transmise de dvs. iar cele care nu se regăsesc in extrasul de cont vor fi etichetate ca fiind falsuri, ceea ce va atrage după sine pierderea calității de student și aplicarea dispozițiilor legale în vigoare.

Taxele se vor achita în contul RO77RNCB0723000506250319, CUI: 48467613

Obligatoriu se va menționa Facultatea ETTI, anul de studii, codul de debitor( în cazul studenților admiși cu taxă), ce reprezintă plata iar dacă plătitorul este o altă persoană decât studentul se va menționa pentru cine face plata. 

Secretar Șef Facultate

15.10.2023