Dosar bursă socială sem I 2020-2021

BURSE SOCIALE: ACTE NECESARE (doar pentru studenții promovați, medie de bursă minim 5,00 și venit net pe membru de familie de maxim 1.346 lei)

 

cerere și declarație de venituri, formular tip

-  copie xerox a certificatului de naştere şi a actului de identitate al studentului

-  copie xerox a actului de identitate al părintelui / ocrotitorului legal

-  copie xerox a actului care dovedeşte calitatea de ocrotitor legal (dacă este cazul)

-  copii xerox ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei

-  copii xerox ale  certificatului/certificatelor de deces ale părintelui/părinţilor, dacă este cazul

- adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unitate din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori ( în care se specifică dacă au obţinut bursă )

Acte doveditoare, privind veniturile membrilor familiei:

-  adeverinţă de salariat,  în cazul veniturilor obţinute din salarii sau asimilate salariilor, din care să rezulte veniturile nete totale lunare ale fiecărui părinte şi eventual ale studentului, pe ultimele 3 luni (iulie 2020, august 2020, septembrie 2020).

- cupon de pensie, în cazul pensiilor (inclusiv pentru cele alimentare, de urmaş, invaliditate, etc.), pe ultimele 3 luni  (iulie 2020, august 2020, septembrie 2020).

- cupon de şomaj,  în cazul veniturilor din alocaţia de şomaj, pe ultimele 3 luni (iulie 2020, august 2020, septembrie 2020).

- adeverinţă de la primărie, în cazul veniturilor agricole

- cupon privind veniturile obţinute din concedii medicale pentru sarcină sau lehuzie sau indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, pe ultimele 3 luni (iulie 2020, august 2020, septembrie 2020).

- cupon privind veniturile obţinute din ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetelefondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav, pe ultimele 3 luni  (iulie 2020, august 2020, septembrie 2020).

- hotărâre judecătorească de divorţ în cazul veniturilor din pensii alimentare

- adeverinţă de la circa financiară în cazul altor venituri (din  valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor prin centrele de colectare, venituri realizate din activităţile economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, orice venituri realizate din meserii liberale şi din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, din dividendele realizate în ultimele 12 luni calendaristice, etc.

 

ATENȚIE!!! Membrii majori ai familiei solicitantului (inclusiv studentul), vor depune obligatoriu adeverinţă de la circa financiară iar cei care care nu realizează venituri de niciun fel vor depune suplimentar declaraţie notarială în care să se specifice că în lunile iulie 2020, august 2020, septembrie 2020 nu au obținut venituri de nicio natură.

Conform art.15, Ordin 3392/2017, pentru veniturile derizorii (zero sau foarte mici) se solicită raportul de anchetă socială realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

În cazul studenților căsătoriţi familia se consideră de sine stătătoare fiind formată din soţ, soţie şi copii. la stabilirea veniturilor pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de aceştia.

Dosare sociale pot depune și studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.În acest caz se va depune un certificat medical eliberat de medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluţia şi tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul.Certificatul va fi vizat la Dispensarul Studențesc. Pentru acesta categorie nu se solicită documente care să ateste veniturile familiei.

Documentele  se vor încărca pe o platformă electronică, la o adresă ce va fi anunțată în timp util, după finalizarea semnării contractelor de studii. Comisia de Atribuire a Burselor constituită la nivelul facultății retrage/impută bursa primită, în cazuri speciale cum ar fi: transmiterea de acte false, plecarea studentului din facultate, abateri grave de la disciplina universitară, alte situații deosebite.