Stagiu de practică 2019 în securitate informatică

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în anul 2019, Serviciul de Informaţii Externe continuă organizarea stagiului de practică în domeniul SECURITATE INFORMATICĂ, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Stagiul va avea durata de o lună, în perioada iunie - iulie. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului este stabilit de către UPB.

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptaţi la stagiu, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii :

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar;
 • au absolvit cursurile universitare cu media la examenul de licenţă peste 8;
 • au fost admişi la cursurile de masterat cu media peste 8.

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul facultăţii, cel târziu până la data de 1 mai, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:

 1. cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul este disponibil la secretariatul facultăţii);
 2. curriculum vitae actualizat;
 3. cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 4. copie a diplomei de licență sau adeverință care să ateste nota la licență;
 5. copie a suplimentului la diploma de licență (copia foii matricole) sau adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
 6. adeverinţă care să ateste înscrierea studentului la masterat, nota cu care a fost admis și media primei sesiuni de examene la master;
 7. copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai UPB şi SIE. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de cercetare care au abilităţi de gândire analitică și deţin competenţe profesionale de bază din domeniul securității informatice şi programării. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul facultăţii.