Descrierea domeniilor de studiu

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei pregăteşte ingineri în două domenii:

- ETTI – Inginerie Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale,

CTI – Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

 

În cadrul primului domeniu, ETTI, după 5 semestre de pregătire comună, studenţii vor alege un program de studiu diferenţiat (specializare), după preferinţe şi media anilor de studii, dintre:

- ELA – Electronică Aplicată,

- TST – Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii,

- RST – Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii,

- MON – Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii.

Opţiunile pentru aceste specializări se fac la sfârşitul anului II.

În cadrul domeniului ETTI există şi posibilitatea studiului în limba engleză.

 

În cadrul celui de-al doilea domeniu, CTI, există o singură specializare, pentru care se optează la admitere:

 - INF – Ingineria Informaţiei.

 

În primii ani de licenţă studenţii au un program comun axat pe discipline de bază, grupate în:

- Discipline generale: matematică (Analiză matematică, Algebră şi geometrie, Matematici speciale, Metode numerice), fizică şi chimie;

- Discipline fundamentale ale domeniului: electrotehnică (Bazele electrotehnicii), materiale, dispozitive şi circuite electronice (Materiale pentru electronică, Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogice, Circuite integrate digitale, Microcontrolere), semnale şi teoria sistemelor (Semnale şi sisteme, Analiza şi sinteza circuitelor, Prelucrarea digitală a semnalelor, Microunde), transmisia informaţiei (Teoria transmisiunii informaţiei, Decizie şi estimare în prelucrarea informaţiilor), sisteme electronice de măsură şi control (Măsurări în electronică şi telecomunicaţii, Bazele sistemelor de achiziţie de date, Instrumentaţie electronică de măsură), etc.;

- Discipline de tehnologia informaţiei şi ştiinţa calculatoarelor: Programarea calculatoarelor, Structuri de date şi algoritmi, Arhitectura microprocesoarelor, Programare obiect-orientată, Software pentru birotică, Servicii internet, etc.

 

În ultimele patru semestre ale ciclului de licenţă, pregătirea se diversifică prin discipline obligatorii şi opţionale astfel:

- ELA – Electronică Aplicată:
Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme electronice programabile, Imagistică medicală, Electronică şi informatică medicală, Procesoare electronice de putere, Grafică 3D, Robotică, Testarea automată a echipamentelor şi a proceselor, Electronică auto, Reţele neurale şi Sisteme fuzzy, Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice de putere, Sisteme reconfigurabile de calcul, Sisteme multimedia, Echipamente periferice.

- TST – Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii:
Comunicaţii de date, Reţele de comunicaţii, Procesoare de semnal în comunicaţii, Sisteme şi echipamente de comunicaţii radio, Antene şi propagare, Comunicaţii analogice şi digitale, Comunicaţii mobile, Tehnici de compresie a semnalelor multimedia, Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex, Radar, Inginerie audio, Sisteme de operare, Tehnici de acces multiplu, Comunicaţii optice, Ingineria traficului.

- RST – Reţele şi Software pentru Telecomunicaţii:
Comunicaţii de date, Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex, Arhitectura sistemelor de calcul, Tehnici şi sisteme de comutaţie, Arhitecturi şi protocoale de comunicaţii, Reţele de comunicaţii mobile, Inginerie software pentru comunicaţii, Reţele şi servicii, Radar, Inginerie audio, Sisteme de operare, Tehnici de acces multiplu, Comunicaţii optice, Ingineria traficului.

- MON – Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii:
Tehnici avansate de prelucrare digitală a semnalelor, Tehnici de proiectare pentru structuri VLSI, Bazele tehnologice ale microelectronicii, Dispozitive optoelectronice, Instrumente software pentru microelectronică, Testarea dispozitivelor semiconductoare şi a circuitelor integrate, Arhitectura sistemelor de calcul, Modelarea componentelor microelectronice active, Senzori şi traductori fotonici, Circuite integrate de joasă tensiune şi mică putere, Sisteme optice de comunicaţii, Microsenzori, Dispozitive dielectrice şi magnetice, Circuite optoelectronice.

Pentru domeniul CTI, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, specializarea INF, disciplinele obligatorii şi opţionale care asigură o pregătire de specialitate sunt: Reţele de calculatoare, Proiectarea bazelor de date, Recunoaşterea formelor şi inteligenţă artificială, Tehnologii de programare în Internet, Prelucrarea imaginilor, Inginerie software, Procesoare de semnal, Calcul paralel, Inteligenţă computaţională integrată, Programare distribuită, Tehnici de optimizare în programare, Analiza imaginilor, Interfeţe om – maşină, Criptografie şi protecţia datelor.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei oferă, prin excelenţă, o educaţie vocaţională, a cărei finalitate este dobândirea formaţiei de inginer, creativă şi inovatoare. Programele de studiu includ şi discipline sociale şi umaniste care cultivă formarea unei experienţe intelectuale cu deschidere spre lume, dobândirea competenţei şi abilităţilor comunicaţionale în viaţa socială şi politică, în condiţiile globalizării şi integrării europene. Pregătirea complementară are loc prin studierea de limbi străine, educaţie fizică, economie, management, filozofie, sociologie, psihologie, integrare europeană, cultură şi civilizaţie europeană.