Rețele și Software de Telecomunicații (RST)

Obiectivele programului de studii Rețele și Software de Telecomunicații (RST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • structura și caracteristicile diferitelor rețele de telecomunicații;
 • cunoașterea tehnicilor și sistemelor de comutație;
 • cunoștințe privind ingineria traficului în rețelele de telecomunicații (optimizarea și managementul traficului);
 • conceptele, principiile și metodele folosite în rețelele de telecomunicații integrate, referitoare la arhitecturile și protocoalele de comunicație;
 • proiectarea, implementarea și exploatarea rețelelor de comunicații fixe și mobile, precum și capacitatea de a se adapta la cerințele implicate de noile tehnologii (generația a patra și ulterioare);
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

 

Competențele asigurate prin programul de studii:

 • Utilizarea cunoștințelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele și instrumentația electronică.
 • Aplicarea, în situații tipice, a metodelor de bază de prelucrare a semnalelor electrice și neelectrice, implementarea unor proceduri de complexitate medie pe procesoarele de semnal.
 • Înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul comunicațiilor și transmisiunii informației.
 • Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor fundamentale privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare.
 • Analiza și adaptarea arhitecturilor, tehnologiilor și protocoalelor de comunicații pentru aplicații pe suport de rețelele locale, metropolitane, de arie mare și integrate.
 • Analiza, planificarea, configurarea și exploatarea serviciilor de telecomunicații în context fix și/sau mobil (voce, date, audio, video, multimedia), integrarea serviciilor și elemente de securitatea informației.
 • Utilizarea unor limbaje și instrumente specializate pentru inginerie software, arhitecturi software cu orientare către sistemele de telecomunicații integrate, precum și analiza, specificarea și proiectarea sistemelor software utilizând tehnici orientate pe obiecte, programare pentru aplicații funcționând în rețea și Web.
 • Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care există soluții consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale.
 • Adaptarea flexibilă, la nivel de utilizator, la noile sisteme și tehnologii ale domeniului, în cadrul unor echipe de lucru cu sarcini bine definite.

 

Planul de învățământ 04_ETTI_RST.pdf

 

Programul de studiu RST este coordonat de Departamentul de Telecomunicații. Departamentul colaborează, prin contracte de cooperare/sponsorizare, cu marii operatori de telecomunicații și cu companiile de profil din țara noastră (Orange, Vodafone, Huawei, Luxoft, Telekom, Ericsson etc.) și, de asemenea, participă în contracte de cercetare internaționale.

Studenții specializarii RST au beneficiat de burse private și există oferte din partea agenților economici de lărgire a acestora. În multe cazuri, aceste programe se continuă cu diverse forme de internship și realizare a proiectelor de diplomă în companiile respective.

Elaborarea proiectelor de diplomă poate fi realizată și în laboratoarele facultății, inclusiv prin prin participare la numeroasele proiecte naționale, sau europene (PC6, PC7, H2020, Chist-ERA, NATO, Bridge Grant, etc.) în care este implicat Departamentul de Telcomunicații.

Unele companii (Luxoft, Orange, Vodafone, Huawei) oferă sau sponsorizează pachete de cursuri facultative finalizate cu atestate date de companii.

Planul de învățământ a fost conceput cu o deschidere largă, cu posibilitate de continuare, folosind drept modele programe de la universități de elită, cu specializări similare.  La inceputul specializarii (semestrul 5) se continuă pregatirea de bază în domeniul Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale cu disciplinele Teoria transmisiunii informației, Microunde, Circuite integrate analogice, Instrumentație electronică de măsură, Microcontrolere, Proiect 1 - Dispozitive și circuite electronice si disciplinele optionale Controlul automat în electronică și telecomunicații, Inginerie audio, Bazele stiintei informatiei, Compatibilitate electromagnetică, si Programare aplicativa a interfetelor, care asigura fundamentele necesare disciplinelor de specialitate.

Disciplinele fundamentale și de bază se studiază în semestrele 5 și 6, iar disciplinele de specialitate în semestrele 7 și 8. Există un echilibru între ponderile disciplinelor de software și cele de rețele. Sunt propuse și discipline opționale în domeniul rețelelor: Întroducere în sisteme de operare și virtualizare, Securitatea rețelelor și serviciilor.

 

Principalele discipline, specifice domeniului RST, sunt prezentate în continuare.

Disciplina Arhitecturi și protocoale de comunicații oferă cunoștințe fundamentale privind conceptele, principiile, arhitecturile și protocoalele de comunicații, concentrându-se asupra unor tehnologii larg utilizate, atât în rețelele private, cât și în rețelele furnizorilor de servicii de telecomunicații, fixe și mobile, în prezent și în perspectivă. Conținutul este selectat astfel încât să reflecte procesul actual de integrare a serviciilor și rețelelor folosind tehnologii bazate pe comutație de pachete și familia de protocoale TCP/IP: arhitecturi stratificate, tehnologii și protocoale pentru rețele locale, aspecte fundamentale ale rețelelelor bazate pe protocoalele IPv4 și IPv6, protocoale de nivel transport (UDP, TCP), precum și o selecție de protocoale de nivel aplicație cu rol important în Intenet (DNS, HTTP, e-mail, FTP).

Disciplina Tehnologii de programare in Internet oferă noțiunile nesesare dezvoltării aplicațiilor specifice rețelelor.

Disciplina Arhitectura sistemelor de calcul  are ca obiective prezentarea noțiunilor de bază referitoare la realizarea sistemelor de calcul (arhitecturi tipice, sisteme  de memorie ierarhizată, procesare paralelă, exemple de sisteme de calcul existente), precum și prezentarea politicilor de management al memoriei într-un sistem de calcul, a metodelor pentru obținerea paralelismului spațial sau temporal și pentru realizarea sistemelor multiprocesor slab și strâns cuplate. Se exemplifică prin sisteme de calcul folosite în noduri de rețea și terminale.

Disciplina Sisteme de operare prezintă noțiunile de bază referitoare la organizarea și funcțiile sistemelor de operare. Se prezintă elementele sistemelor de operare multiproces precum folosite in noduri de rețea (comutatoare, rutere, multiplexoare, gateway, etc.) și în terminale fixe sau mobile.

Disciplina Inginerie software pentru comunicații prezintă metodologii, limbaje și instrumente software implicate în dezvoltarea sistematică a sistemelor software de comunicație. Se prezintă, de asemenea, fazele și activitățile unui proces de dezvoltare sistematică a sistemelor software și elementele limbajului de modelare unificat (UML), necesare în dezvoltarea asistată a sistemelor software de comunicație.

Disciplina Baze de date are ca obiective insusirea notiunilor de baza pentru crearea si utilizarea bazelor de date cu accentuarea elementelor speecifice domeniului de telecomunicatii.

Disciplina Rețele și servicii continuă și dezvoltă subiectele cursului de baza Arhitecturi și protocoale de comunicații. Se  oferă o imagine integratoare materializata prin convergenta in practica a rețelelor și serviciilor clasice telecom (voce, audio, video) cu rețelele și serviciile de date, pe baza arhitecturilor TCP/IP cu plane arhitecturale multiple si dezvoltarilor recente (Retele definite prin software (SDN), Virtualizarea functiilor de retea (NFV), tehnologii cloud, Internetul obiectelor (IoT), etc.)  Se prezinta exemple de servicii specifice  ca de exemplu, VoIP, conferință, video/media sau conferinta, distributie de continut si video la cerere, Web, retele sociale. Se tratează și tendințele actuale deschise ca: centralizare/distribuire,   creșterea diversității tehnologiilor de acces/transport  pe de o parte și  efortul de integrare a servciilor la nivelele superioare pe de altă parte. Laboratorul asociat acestui curs studiaza principalele protocoale si tehnologii folosite in retelele actuale( RIP, OSPF, BGP, IPV6, ACL, QoS, etc.) oferind o baza practica in de pregatire in acest sub-domeniu.

Disciplina Rețele de comunicații mobile prezintă caracteristicile generale ale sistemelor de telecomunicatii mobile, aprofundandu-se atat elementele fundamentale de proiectare a retelelor celulare, cat si sistemele radio mobile: GSM, GPRS, UMTS, LTE. In fiecare caz, sunt descrise arhitectura, protocoalele de transmisiune si semnalizare, serviciile oferite abonatilor mobili, posibilitatile de interconectare cu celelalte retele mobile si fixe. Aplicatiile ofera posibilitatea de a aprofunda modul de operare a sistemelor GSM si UMTS si de a studia, in mod  practic,  functiile de mentenanta in GSM (pe echipamente Orange).

Disciplinele Tehnici si sisteme de comutatie și Tehnici si sisteme de transmisiuni multiplex prezinta notiuni de baza referitoare la sistemele de comunicatii cu fir si fara fir.

Disciplinele Decizie si estimare în prelucrarea informației, Prelucrarea digitala a semnalelor, Comunicatii analogice si digitale, Comunicatii de date sunt discipline fundamentale pentru domeniul retelelor si prezinta bazele teoretice ale realizarii sistemelor de comunicatii actuale.

Alte discipline, opționale, precum Radar, Medii de transmisiune, Tehnici de acces multiplu, Comunicații optice, Ingineria traficului  completează pregătirea de specialitate.

Specializarea RST desfasoara activitatile aplicative si de cercetare in laboratoare dotate cu tehnica de calcul si echipamente specifice domeniului retelelor de telecomunicatii.

În ciclul de licență se urmărește  asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master. Cunostintele obtinte in cursurile de licenta  RST se pot aprofunda – cu specializare mai focalizata, in specializarile de master Managementul Serviciilor si retelelor (MSR), Tehnologii SW avansate pentru comunicatii (TSAC) si Retele integrate de telecomunicatii (RITc).