Ingineria Informației (INF)

Programul de studii INF asigură absolvenților o carieră sigură și fructuoasă, cu satisfacția de a fi în centrul solicitant al activităților de dezvoltare a unei societăți viitoare a cunoașterii, a tehnologiei și a științei, în care cuceririle priceperii umane se răspândesc și ajută întreaga lume, încercând să o facă mai bună, și cu sprijinul tehnologiilor informaționale.

Obiectivele programului INF urmărite sunt:

 • operarea cu fundamente ale informaticii, proiectare hardware, software și de comunicație, în medii locale și distribuite în Internet;
 •  cunoașterea tehnologiilor și a mediilor de programare în rezolvarea de probleme complexe și distribuite prin aplicații ale științei și ingineriei calculatoarelor;
 • pregătirea absolvenților pentru tehnologiile viitoare din paradigma Internet of Things prin cunoașterea dispozitivelor, circuitelor, semnalelor și instrumentelor electronice, pentru proiectarea de sisteme ale viitorului, ca noi soluții la probleme complexe și distribuite.

Competențele asigurate prin programul de studii:

 • Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele și instrumentația electronică.
 • Aplicarea, în situații tipice, a metodelor de bază de prelucrare a semnalelor electrice și neelectrice, implementarea unor proceduri de complexitate medie pe procesoarele de semnal.
 • Înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul comunicațiilor și transmisiunii informației.
 • Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor fundamentale privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare.
 • Proiectarea și utilizarea sistemelor de calcul și a rețelelor de calculatoare.
 • Dezvoltarea sistemelor software complexe: sisteme de baze de date, sisteme paralele și distribuite, sisteme multimedia, interfețe om-mașină.
 • Prelucrarea avansată a informației: recunoașterea formelor, analiza și prelucrarea imaginilor și a semnalului vocal, inteligența computațională.
 • Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care există soluții consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale.
 • Adaptarea flexibilă, la nivel de utilizator, la noile sisteme și tehnologii ale domeniului, în cadrul unor echipe de lucru cu sarcini bine definite.

 

Planul de învățământ 04_ETTI_INF.pdf

 

In anii 90, profesorul Adrian Murgan a inițiat programele de Ingineria Informației (II) pentru specialiști în programare de aplicații complexe și de Ingineria Sistemelor de Calcul (ISC), pentru specialiști în programare de sistem, pe lângă activitățile de teorie a informației, electronică aplicată, procesare de imagini, inteligență artificială și electronică medicală, tradiționale în aria de activități ale catedrei.

Programul INF este urmașul firesc al acestor preocupări, în paradigma Bologna, conform și cu schimbarea denumirii vechi a catedrei de Electronică Aplicată (cea înființată de profesorul Alexandru Spătaru în primii ani ai televiziunii naționale – anii `50) în denumirea nouă de azi a departamentului de Electronică Aplicată și Ingineria Informației (EAII). Adoptarea sistemului Bologna a redus durata inițială de 5 ani de învățământ la programul actual de licență INF de 4 ani, cu posibilitatea de perfecționare în 2 ani cu specializări stricte prin continuarea studiilor de masterat pe mai multe alte programe în domeniu.

Planul de învățământ al programului de studii Ingineria Informației a fost conceput cu o deschidere largă, folosind drept modele programe de la universități de elită, cu specializări similare. Pregătirea fundamentală în domeniu este asigurată prin discipline precum: Structuri de date și algoritmi (semestrul 2), Programarea obiect-orientată (4), Semnale și sisteme (4), Decizie și estimare în prelucrarea informației (4), Analiza și sinteza circuitelor (5), Prelucrarea digitală a semnalelor (6), Circuite integrate digitale (4), Arhitectura microprocesoarelor (4), Arhitectura sistemelor de calcul (5), Comunicații analogice și digitale (6), Sisteme de comunicații (6), Arhitecturi de rețea și Internet (6), Rețele de Calculatoare (7).

Specializarea în programul INF se realizează în semestrele 6–8, prin discipline ca Tehnologii de programare în Internet (6), Sisteme de operare (6), Inginerie software (7), Proiectarea bazelor de date (7), Recunoașterea formelor și inteligență artificială (7), Prelucrarea imaginilor (7), Analiza imaginilor (8), Inteligență computațională integrată (8), Tehnici de optimizare în programare (8), Calcul paralel (8), Programare distribuită (8).

Disciplinele specifice ale domeniului de Calculatoare și Tehnologia Informației sunt cele legate direct de tehnici software (Programarea calculatoarelor, Structuri de date și algoritmi, Programare obiect-orientată, Sisteme de operare, Inginerie software, Tehnologii de programare în Internet, Tehnici de optimizare în programare, Proiectarea bazelor de date, Programare distribuită, Calcul paralel).

Discipline asociate pe domenii de inteligentă artificială sunt cele legate de aplicații complexe (Recunoașterea formelor și inteligență artificială, Analiza imaginilor, Prelucrarea imaginilor, Inteligență computațională integrată).

Discipline asociate pe echipamente de tehnică de calcul sunt cele legate de dispozitive și circuite electronice (Dispozitive electronice, Circuite electronice fundamentale, Circuite integrate analogice, Circuite integrate digitale, Arhitectura microprocesoarelor, Microcontrolere).

Discipline cu obiectiv general sunt cele legate de electrotehnică (Bazele electrotehnicii I și II), de teoria sistemelor (Semnale și sisteme, Analiza și sinteza circuitelor, Prelucrarea digitală a semnalelor), de transmisia informației (Teoria transmisiunii informației, Decizie și estimare în prelucrarea informațiilor, Rețele de calculatoare), de sisteme de achiziție și de prelucrare a datelor (Măsurări în electronică și telecomunicații, Bazele sistemelor de achiziție de date, Instrumentație electronic de măsură) etc.

Conținutul  cursurilor urmărește fișele disciplinelor similare predate la universități de prestigiu cum sunt: Massachusetts Institute of Technology, Vrije University Amsterdam, Cambridge University, Berkeley University, etc.

Programul INF dispune de resurse materiale suficiente pentru susținerea programului didactic, concentrate în laboratoare bine dotate cu echipamente de calcul și conectivitate rapidă, alte echipamente hardware specializate, pachete software performante. Programul INF dispune de resurse umane bine pregătite, coordonate de profesori cu o bogată experiență în știința calculatoarelor, a programării, a semnalelor și sistemelor, în inteligentă artificială și algoritmică aplicată, autoritate dublată de o certă dedicație pentru a transmite cunoștințele lor tinerilor viitori specialiști și chiar viitori colaboratori.

In cadrul programului activează mai multe laboratoare de cercetare dedicate activității didactice și științifice (LSCIN - Laboratorul de Sisteme de Calcul de Inspirație Naturală, ISC Laboratorul de Inginerie a Sistemelor de Calcul, B332 – Laboratorul de Programare Paralelă și Distribuită, B124 Laboratorul de Arhitectura Sistemelor de Calcul și Echipamente Periferice etc.).

Pe tot parcursul procesului didactic, studenții se pot integra în echipe conduse de profesori cu realizări excelente în specializări ale programului, prin care pot participa la schimburi științifice, prezentări în conferințe, mobilități la universități asociate, în cadrul colaborărilor la proiecte naționale sau susținute pe plan european ERASMUS+.

Absolvenții ciclului de licență se pot angaja ca ingineri în diverse specializări ca programator de sistem informatic al unei aplicații software complexe, proiectant de sisteme și calculatoare, proiectant de sisteme informatice, de software de sistem, analist de sistem software, de rețele și sisteme de comunicații de date, proiectant și dezvoltator de aplicații distribuite, de aplicații embedded, administrator sistem informatic, de sistem de calcul, de site-uri web, de baze de date, de rețea de calculatoare, inginer electronist în transporturi, telecomunicații, specialist în testare, întreținere, calitate sisteme informație, profesor, cercetător în ingineria informației etc.