Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații – în limba engleză (TSTen)

În cadrul domeniului Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale există posibilitatea studierii în limba engleză la programele de studiu: Electronică aplicată – în limba engleză și Tehnologii și sisteme de telecomunicații – în limba engleză. Acestea sunt acreditate de ARACIS și certificate EUR-ACE (European Accredited Engineer) ceea ce validează calitatea și recunoașterea studiilor de licență în cadrul universităților din Europa și din lume cât și din partea mediului economic. Studierea în limba engleză oferă studenților următoarele avantaje:

 • înțelegerea termenilor și noțiunilor din electronică, telecomunicații și tehnologia informației din literatura de specialitate străină;
 • deprinderea unui limbaj de specialitate comun cu angajații companiilor multinaționale;
 • participarea în programele de mobilități studențești internaționale ERASMUS+
 • realizarea proiectului de diplomă în limba engleză, recunoscut de universități din străinătate;
 • continuarea studiilor la programe de masterat cu predare în limba engleză din țară și din străinătate

Obiectivele programului de studii Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST), relativ la calificarea pe care o vor obține absolvenții, constau în dobândirea cunoștințelor și abilităților privind:

 • înțelegerea fenomenelor de transmisie și recepție a informației;
 • caracteristicile diferitelor tehnologii și rețele de telecomunicații;
 • selectarea, instalarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații;
 • proiectarea echipamentelor specifice diferitelor tehnologii de telecomunicații;
 • posibilitatea de a aplica tehnicile și instrumentele necesare dezvoltării sistemelor software de comunicație complexe;
 • o viziune globală, integratoare, asupra rețelelor pentru comunicații fixe/mobile și a serviciilor de date, voce, video, multimedia.

În ciclul de licență se urmărește asimilarea unor elemente de bază ce vor permite consolidarea obiectivelor de mai sus în ciclul de master.

Competențele asigurate prin programul de studii:

 • Utilizarea cunoștințelor fundamentale referitoare la dispozitivele, circuitele și instrumentația electronică.
 • Aplicarea, în situații tipice, a metodelor de bază de prelucrare a semnalelor electrice și neelectrice, implementarea unor proceduri de complexitate medie pe procesoarele de semnal.
 • Înțelegerea și utilizarea conceptelor fundamentale din domeniul comunicațiilor și transmisiunii informației.
 • Aplicarea cunoștințelor, conceptelor și metodelor fundamentale privitoare la arhitectura sistemelor de calcul, microcontrolere, limbaje și tehnici de programare.
 • Selectarea, instalarea și exploatarea echipamentelor de telecomunicații fixe sau mobile și conceperea asigurării unui amplasament cu rețele uzuale de telecomunicații.
 • Utilizarea principalelor protocoale și instrumente software specifice pe baza unei viziuni globale asupra serviciilor de date, voce, video, multimedia.
 • Abordarea problemelor de propagare a câmpului electromagnetic, cu aplicare în comunicațiile radio (planificare, acoperire, selecție și amplasare a antenelor).
 • Analiza metodică a problemelor întâlnite în activitate, identificând elementele pentru care există soluții consacrate, asigurând astfel îndeplinirea sarcinilor profesionale.
 • Adaptarea flexibilă, la nivel de utilizator, la noile sisteme și tehnologii ale domeniului, în cadrul unor echipe de lucru cu sarcini bine definite.

 

Planul de învățământ 04_ETTI_TST.pdf, 04_ETTI_TST_engleza.pdf

 

În cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pregătirea viitorilor specialiști în domeniul comunicațiilor este asigurată în cadrul a două programe de studiu: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (TST) și Rețele și Software pentru Telecomunicații (RST).

Industria, rețelele și serviciile de telecomunicații sunt influențate, în mod decisiv, de cerințele crescânde ale societății pentru comunicații și informație. Obiectivele principale ale producătorilor și operatorilor din telecomunicații pot fi exprimate concis astfel: oferirea de servicii multiple diversificate, rețele de telecomunicații cât mai întinse și cât mai rapide, cu un grad mare de acoperire și de accesibilitate, cu îndeplinirea cerințelor de calitate a serviciilor pentru un număr tot mai mare de aplicații. Rețelele de telecomunicații permit transmiterea semnalelor ce reprezintă voce, audio, video, texte, imagini și date. Prelucrarea și transmiterea digitală a semnalelor care reprezintă aceste tipuri diferite de mesaje permit o tratare unitară a lor, într-o rețea digitală cu integrare de servicii.

Programele de studiu TST și RST sunt coordonate de Departamentul de Telecomunicații. Departamentul colaborează, prin contracte de cooperare/sponsorizare, cu marii operatori de telecomunicații și cu companiile de profil din țara noastră (Orange, Vodafone, Huawei, Luxoft, Telekom, Ericsson etc.) și, de asemenea, participă în contracte de cercetare internaționale.

Ca rezultat al acestor cooperări, se oferă locuri pentru desfășurarea practicii, adecvate cu pregătirea studenților de la cele două specializări de comunicații, la nivelul anului 3.

Studenții celor două specializări au beneficiat de un generos program de burse private și există oferte din partea agenților economici de lărgire a acestora. În multe cazuri, aceste programe se continuă cu diverse forme de internship și realizare a proiectelor de diplomă în companiile respective.

Elaborarea proiectelor de diplomă poate fi realizată și în laboratoarele facultății, eventual prin participare la numeroasele proiecte în care este implicat departamentul de Telecomunicații. Este vorba de proiecte naționale, europene (PC6, PC7), sau NATO.

Unele companii (Orange, Vodafone, Luxoft, Huawei) oferă sau sponsorizează pachete de cursuri facultative finalizate cu atestate date de companii.

Există diverse forme de stimulare a studenților cu rezultate foarte bune, cum sunt Premiile de Excelență în Telecomunicații oferite anual de compania Erricson.

Prin programele analitice ale disciplinelor predate studenților de la specializarea Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații se urmărește asigurarea unei pregătiri fundamentale solide în aria vastă a telecomunicațiilor (discipline prevăzute de planul de învățământ în semestrele 3, 4 și, în mod deosebit, în semestrele 5 și 6), dublată de o specializare în domeniul diverselor tehnologii și sisteme de telecomunicații, (discipline prevăzute de planul de învățământ în semestrele 7 și 8). Specifică acestei direcții este orientarea prioritară spre tehnologiile și echipamentele moderne de comunicații.

Planul de învățământ a fost conceput cu o deschidere largă, folosind drept modele programe de la universități de elită, cu specializări similare.

Pregătirea fundamentală în domeniu este asigurată prin discipline precum: Teoria transmisiunii informației, Semnale și sisteme, Decizie și estimare în prelucrarea informației, Analiza și sinteza circuitelor, Microunde, Instrumentație electronică de măsură, Prelucrarea digitală a semnalelor, Comunicații analogice și digitale, Arhitecturi de rețea și Internet.

Dezvoltarea domeniului telecomunicațiilor nu poate fi concepută fără implicarea sistemelor de calcul (hardware și software). În aceste condiții, planul de învățământ include o serie importantă de disipline orientate către arhitectura și utilizarea calculatoarelor cum ar fi: Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme de operare, Baze de date etc. La aceste discipline se pleacă de la probleme generale de știința calculatoarelor și, apoi, prin aplicații este aprofundată problematica specifică programului de studiu. Se obține astfel o buna pregătire generală, utilă în domeniile cele mai diverse.

Specializarea în domeniul Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații se realizează în semestrele 7 (parțial) și 8. Pentru a permite conturarea unei imagini asupra competențelor pe care le pot dobândi absolvenții acestei specializări vom prezenta, pe scurt, temele abordate în disciplinele predate în anul IV.

Rețele de Comunicații Această disciplină oferă cunoștințe privind unele noțiuni fundamentale cu privire la comutația de circuite, comutația de pachete, semnalizările asociate legăturilor de comunicație, traficul în rețele de telecomunicații etc.

Disciplina Comunicații de date urmărește prezentarea principiilor și a metodelor de transmitere a datelor începând cu transmiterea în banda de bază, cu și fără semnal purtător, și până la tehnici de protecție a datelor și la rețele de transmitere a datelor între calculatoare.

Procesoare de semnal în comunicații. La această disciplină sunt studiate caracteristicile generale ale procesoarelor de semnal în scopul realizării sistemelor digitale de prelucrare a semnalelor si a aplicațiilor în timp real pentru telecomunicații. Sunt prezentate: arhitecturi ale diferitelor familii de procesoare de semnal, limbaje de asamblare specifice procesoarelor de semnal, tehnici de adaptare și optimizare a aplicațiilor scrise în limbaj C pentru aceste procesoare, metode de proiectare a sistemelor de prelucrare digitala a semnalelor și a aplicațiilor de prelucrare de semnal, realizarea sistemelor integrate pentru prelucrarea semnalelor.

În cadrul disciplinelor de Sisteme de transmisiuni multiplex, Medii de transmisiune, Comunicații optice sunt prezentate elementele de bază ale tehnicilor utilizate în vederea transmisiei simultane, independente, fiabile și fidele a mai multor mesaje analogice sau numerice pe același suport fizic (linie metalică sau fibră optică), la o distanță oarecare - uneori foarte mare, de ordinul zecilor de mii de kilometri. Se pun in evidență caracteristicile esențiale ale mediilor de transmisie utilizate in telecomunicații și influența lor asupra structurii sistemelor de transmisiuni analogice și numerice. Sistemele sunt descompuse in blocuri funcționale fără a intra în detaliul realizării tehnologice. Se insistă asupra problemelor de exploatare și planificare a legăturilor în conformitate cu Recomandările Uniunii Internaționale de Telecomunicații (UIT-T).

Disciplina Tehnici de compresie a semnalelor multimedia își propune să prezinte unitar principalele tehnici de compresie și codare audio/video. În acest context sunt trecute în revistă cele mai utilizate metode de compresie a imaginilor statice, a secvențelor video precum și a semnalelor audio fie ele vocale, muzicale, de bandă îngustă, sau de bandă largă. Tehnicile de compresie prezentate sunt ulterior agregate în aplicații complexe audio/video, atât din sfera stocării sau distribuției de conținut multimedia cât și din categoria comunicații.

Disciplina Antene și Propagare familiarizează studenții cu aspecte începând cu noțiuni fundamentale cu privire la producerea, captarea și propagarea undelor radio până la prezentarea principiilor de funcționare și de realizare a celor mai des întâlnite tipuri de antene.

Pentru ca o parte din pregătire să se realizeze diversificat, funcție de preferințele personale ale sudentului în fiecare semestru au fost introduse pachete de discipline, opționale; De exemplu în anul IV se remarcă două pachete: Radar, Medii de transmisiune, Procesoare de semnal în comunicații, respectiv: Tehnici de acces multiplu, Comunicații optice și Ingineria traficului.

Toate disciplinele de specialitate de la specializarea TST beneficiază de laboratoare care dispun de dotări hard (echipamente de măsură și control, stații de lucru, calculatoare și rețele de calculatoare) și soft (pachete de programe) de ultimă generație, dar și mai vechi. De asemenea au fost programate semestrial proiecte integratoare prin care studenții aplică cunoștințele teoretice dobândite în semestrul respectiv la rezolvarea unor probleme concrete.