EVALUAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ 2022

COLOCVIU DE PRACTICĂ

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

  • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică (Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
    1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
    2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
    3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
  • Verificarea finală și acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului.
  • Planificarea colocviului de practică

La colocviu, studentul este evaluat, luând în calcul:

a) Portofoliul de practică prezentat de student. Portofoliul de practică va conține următorul set de documente obligatorii, corespunzătoare stagiului de practică efectuat:

1. Convenția-cadru (ACORD TRIPARTIT) – referința pentru stagiul de practică

2. Caietul de practică, avizat (obligatoriu) de către tutorele de practică (Anexa 1).

3. Formularul de evaluare a activității de practicăa studentului practicant, completat și semnat de tutorele de practică (Anexa 2).

4. Atestatul de practică primit de la Partenerul de practică, atestat care trebuie înregistrat, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal al Partenerului de practică (Anexa 3).

5. Chestionarul privind modul de desfășurare al activității de practică completat de către student (Anexa 4).

 

b) Informațiile obținute în procesul de monitorizare a stagiului (discuțiile purtate de cadrul didactic supervizor cu tutorele și respectiv studentul practicant, vizitele cadrului didactic supervizor la locul de desfășurare a practicii etc.).

Comisia de evaluare verifică documentele, urmărește calitatea informațiilor cuprinse în caiet și, prin discuții, întrebări și răspunsuri, stabilește modul în care studentul stăpânește noțiunile, tehnicile și procesele cu care a luat contact. 

 

Punctajul final va fi exprimat prin numere întregi între 0 şi 100 şi se acordă în funcţie de următoarele criterii:

1. Media calificativelor propuse de tutore (30 puncte maxim) (vezi Anexa 3 – Atestat de practică);

2. Însemnările din caietul de practică (30 puncte maxim);

3. Examen oral (40 puncte maxim), în care vor fi analizate în mod deosebit:

i. relevanța activităților desfășurate pentru formarea profesională;

ii. deprinderile și cunoștințele dobândite de către student;

iii. rezultatele obținute de către student.

Acordarea numărului de puncte de credit, respectiv a calificativului „ADMIS”, ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică presupune obținerea unui punctaj de trecere (punctaj egal sau mai mare de 50 puncte) și este condiţionată de efectuarea de către student a unui număr de 360 ore de activitate practică efectivă.