Evaluarea stagiului de practică septembrie 2019

Evaluarea studentului reprezintă acea activitate, desfășurată de tutorele de practică și de cadrul didactic supervizor, menită a determina gradul și calitatea pregătirii acestuia pe parcursul stagiului de practică.

Procesul de evaluare a activității de practică se desfăşoară în două etape:

  • Evaluarea făcută de către tutore. La finalul stagiului de practică, studentul este evaluat de către tutore, care completează formularul de evaluare a activității de practică (Anexa 2), formular care va fi anexat Atestatului de practică(Anexa 3). Pe baza acestui formular tutorele acordă un punctaj între 1 şi 5 (5 reprezentând cea mai bună performanţă). Criteriile evaluate de către tutore sunt grupate în trei categorii:
    1. Gradul de dobândire a competențelor practice de natură tehnică specificate în portofoliul de practică;
    2. Gradul de dobândire a competențelor de comunicare și organizare specificate în portofoliul de practică;
    3. Gradul de dobândire a competențelor de încadrare într-o structură organizată de muncă.
  • Verificarea finală şi acordarea punctajului final se va face de către o comisie ETTI în care este inclus și cadrul didactic supervizor alocat studentului. Studentul se prezintă la colocviul de practică următoarele documente:

1. Caietul de practică, ce va fi avizat neapărat de către tutorele de practică. (cel din ghidul de practică, ghid primit de fiecare student)

2. Formularul de evaluare a activității de practică a studentului practicant completat și semnat de tutorele de practică. (Anexa 2)

3. Atestatul de practică primit de la Partenerul de practică, atestat care trebuie semnat şi ştampilat de către reprezentantul legal al Partenerului de practică. (Anexa 3)

4. Chestionarul privind modul de desfășurare al activității de practică completat de către student (cel din ghidul de practică, ghid primit de fiecare student).

Comisia de evaluare verifică aceste documente, urmăreşte calitatea informaţiilor cuprinse în caiet şi, prin discuţii, întrebări şi răspunsuri, stabileşte modul în care studentul stăpâneşte noţiunile, tehnicile şi procesele cu care a luat contact.  

Punctajul final va fi exprimat prin numere întregi între 0 şi 100 şi se acordă în funcţie de următoarele criterii:

a. Media calificativelor propuse de tutore (30 puncte maxim) (vezi  Anexa 3 – Atestat de practică);

b. Însemnările din caietul de practică (30 puncte maxim);

c. Examen oral (40 puncte maxim), în care vor fi analizate în mod deosebit:

i. relevanţa activităţilor desfăşurate pentru formarea profesională;

ii. deprinderile şi cunoştinţele dobândite de către student;

iii. rezultatele obţinute de către student.

Acordarea numărului de puncte de credit, respectiv a calificativului „ADMIS”, ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică presupune obținerea unui punctaj de trecere (punctaj egal sau mai mare de 50 puncte) și este condiţionată de efectuarea de către student a unui număr de 360 ore de activitate practică efectivă.

Colocviul de practică va avea loc în perioada 29 august 2019 – 7 septembrie 2019, după o planificare ce va fi afișată pe site-ul facultăţii până pe 25 august 2019.

EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ

1. O perioadă de activitate practică va fi luată în considerare în cadrul colocviului de practică numai dacă:

a) studentul a lucrat efectiv într-un domeniu al facultății sau direct legat de specializarea sa;

b) activitatea practică s-a desfăşurat în cadrul aceluiaşi loc de muncă pe parcursul a 360 de ore în perioada 17 iunie 2019 – 06 septembrie 2019, în condițiile legii, în zilele luni-vineri, maxim 8 ore/zi, în intervalul 08:00-20:00, în conformitate cu planul de învățământ din anul curent al facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea Politehnica din București.

2. Pe perioada stagiului de practică se va completa un caiet de practică (cel din ghidul de practică, ghid primit de fiecare student) în care se vor nota principalele activităţi desfăşurate, precum şi rezultatele obţinute. Tutorele va consemna orele de lucru efectiv.

3. La terminarea stagiului de practică unitatea parteneră de practică va elibera un Atestat de practică (vezi Anexa 3), inregistrat, semnat şi ştampilat, însoţit de formularul de evaluare a activității de practică (vezi Anexa 2) completate şi semnate de către tutore. Studentul va completa un chestionar privind modul de desfășurare al activității de practică (cel din ghidul de practică, ghid primit de fiecare student).