Desfășurarea activității de practică obligatorie prevăzută în planul de învățământ pentru studenții anului III din ciclul de licență în anul universitar 2019-2020

Perioada de practică pentru anul universitar 2018-2019 este cuprinsă în intervalul 15 iunie 2020 – 04 septembrie 2020.
Durata practicii este de 360 ore. Durata recomandată de desfăşurare a stagiilor este de 12 săptămâni, 6 ore/zi, 5 zile pe săptămână.

 Organizarea practicii se face conform următorului calendar:

 • Etapa 1: 17.02.2020 – 03.04.2020
  • companiile sunt invitate la Facultatea ETTI să prezinte studenților activitatea companiei și oferta de locuri de practică.
 • Etapa 2*: 17.02.2020 – 08.05.2020
  • înscrierea studenților pe locurile oferite;
  • organizarea de către companii a procesului de selecție (studiere CV, interviu, etc.),
  • anunțarea rezultatului interviului,
  • alegerea de către student a unui singur loc de practică.
 • Etapa 3: 09.03.2020 – 15.05.2020

*Etapa 2 se va desfășura prin intermediul platformei aflată la adresa https://practica.etti.pub.ro/ . 

Stagiul de practică a studenţilor se organizează în conformitate cu Legea nr. 258/2007 din 19/07/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493 din 24/07/2007 şi Ordinul nr. 3955 din 09/05/2008 al Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului publicat în Monitorul Oficial nr. 440 din 12/06/2008.

Practica studenţilor se organizează și se desfăşoară numai la companiile care au încheiat o convenție-cadru (Anexa 1-Conventie_practica_UPB+oferta 2019) de colaborare cu Facultatea ETTI sau în laboratoarele de cercetare ale Facultății ETTI.

Companiile partenere de practică care au semnat convenție cu facultatea sunt afişate pe platforma de practică a facultății ETTI (lista cu aceste companii se va actualiza pe măsură ce se vor încheia și alte convenții noi).

Alte observații:

 • Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, conform legislaţiei în vigoare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată.
 • Dacă stagiul de pregătire practică nu se efectuează cu contract de muncă, partenerul de practică poate totuşi, dacă doreşte, să acorde practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură.
 • Dacă studenții doresc să efectueze practica într-o companie cu care facultatea nu are încheiată o convenție, compania trebuie să transmită specificul postului pe care urmează să se facă practica și, dacă acesta corespunde cu competențele specifice domeniilor electronică, telecomunicații și tehnologia informației, trebuie încheiată convenția cadru (Anexa 1) între companie și facultate.
 • După încheierea stagiilor, în perioada 12 Octombrie 2020 – 09 Noiembrie 2020, reprezentanul cu practica din partea facultății participă la discuţii cu reprezentanţii companiilor pentru a evalua efectele programului. 

Datele de contact ale responsabilului cu practica din partea facultății ETTI
Prodecan Ș.L.Dr.Ing. Rodica CONSTANTINESCU
E-mail: rodica.constantinescu@upb.ro
Telefon: 021 402 4822 (Birou A214a)